Koostumustietopankki

Koostumustietopankin tarkoituksena on koota yhteen ja jalostaa eri jätelajien laatu- ja koostumustutkimusten tulokset. Tietopankin ylläpitämisessä on pyrkimyksenä laadukas ja avoin tiedon kokoaminen ja jalostaminen. Tietojen tallentaminen perustuu valtakunnalliseen suositukseen koostumustutkimusten toteuttamisesta (Opas sekajätteen koostumustutkimuksiin). KIVOsta on saatavissa tutkimustulosten kokoamisen avuksi excel-työkalu.

Tietopankki rakentuu kahdesta osasta: tutkimuskohtaisista tietokorteista ja valtakunnallisista tunnusluvuista. Tietokortissa esitetään yksittäisestä tutkimuksesta tietopankkiin tallennettu data. Järjestelmä jalostaa yksittäisistä tuloksista valtakunnalliset tiedot eri jätelajien koostumuksista.

Jaeluokitus perustuu kolmeen hierarkkiseen tasoon, joista koostumustutkimuksen suorittaja valitsee tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tavoitteiden mukaisen vaihtoehdon. Yksinkertaisimmillaan tutkimus sisältää ensimmäisen tason 11 jaeluokkaa, jotka perustuvat materiaali- ja tuoteryhmäluokitteluun. Toisella tasolla on keskitytty lähinnä pakkausten tuottajavastuunalaisten jätteiden tunnistamiseen.

Tietopankin keskeisin sisältö on kotitalouksien sekajätteen koostumustietojen kokoaminen. Tietopankkia on tarkoitus laajentaa kattamaan myös muita jätteentuottajia, jätelajeja ja ominaisuustietoja.

Kotitalouksien sekajätteen koostumus
Koostumustietopankkiin on tallennettu kunnallisten jätelaitosten toteutettamien kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vertailukelpoisten tutkimustulosten perusteella laskettu eri jakeiden keskimääräinen massaosuus jaeluokituksen karkeimmalla tasolla. Tarkemmin keskimääräinen valtakunnallinen koostumus.

Kotitalouksien sekajätteen materiaalijakeiden keskimääräiset osuudet, päivitetty 29.12.2020

 

Koostumustietopankkiin on tallennettu seuraavat Suomessa 2000-luvulla toteutettujen kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset:
» Sekajätteen koostumus, Jämsä 2023
» Sekajätteen koostumus Rosk’n Rollin toimialueella vuonna 2022, Rosk’n Roll Oy Ab 2022
» Sekajätteen koostumustutkimus Lounais-Suomessa, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2022
» Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2021, HSY 2021
» Seka- ja energiajätteen koostumustutkimus, Salpakierto Oy 2021
» Sekajätteen koostumus Keski-Suomessa 2021
» Sekajätteen koostumustutkimus, Ekokymppi 2020
» Kotitalouksien polttokelpoisen jätteen koostumus Lounais-Suomessa 2019
» Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2018
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumus LSJH:n toimialueella, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2017
» Kotitalouksien sekajätteen koostumus Pirkanmaalla, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 2017
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, HSY 2016
» Oulun jätehuollon alueen polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus, Oulun Jätehuolto Oy 2016
» Sekajätteen koostumustutkimus Riihimäellä, Ekokem Oyj 2015
» Sekajätteen koostumustutkimus Kuopiossa, Jätekukko Oy 2015
» Sekajätteen koostumustutkimus Kainuussa, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 2015
» Polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus Turun seudulla, Turun Seudun Jätehuolto Oy 2015
» Keski-Suomen sekajätteen koostumustutkimus, Sammakkokangas Oy, Mustankorkea Oy ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos. 2015
» Selvitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan sekajätteen koostumuksesta Puhas Oy:n toimialueella, Puhas Oy 2013
» Seka- ja energiajätteen lajittelututkimus Rouskis Oy:n alueella, Rouskis Oy 2013
» Lajittelututkimus Jätekukko Oy:n alueella, Jätekukko Oy 2013
» Jäteanalyysiraportti Etelä-Pohjanmaalla, Lakeuden Etappi 2013
» Turun seudun polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) 2012
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 2012
» Pirkanmaan alueen jätelajittelututkimus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJH) 2012
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumuksen sekä palamisteknisten ominaisuuksien selvitys Etelä-Karjalan alueella, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH) 2011
» Kuivajätteen koostumus Pirkanmaalla, Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJH) 2011
» Jäteanalyysiraportti Etelä-Pohjanmaalla, Lakeuden Etappi 2011
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen lajittelututkimus Mikkelin seudulla, Metsäsairila Oy 2010
» Selvitys yhdyskuntajätteen koostumuksesta ja biohajoavuudesta Kainuussa, Kainuun ELY-keskus 2010
» Mustankorkea Oy:n kuivajätteen lajittelututkimus, Mustankorkea Oy 2010
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) 2008
» Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen, Jätekukko Oy 2008
» Yhdyskuntajätteen lajittelututkimus Nousialan jäteasemalla -raportti, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 2007
» Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) 2006