Laajennettu tuottajavastuu tekstiileille: Suomen tekstiili ja muoti ry ja Suomen Kiertovoima ry KIVO selvittävät tuottajavastuun toimintamalleja

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Suomen Kiertovoima KIVO ry ovat käynnistäneet esiselvityshankkeen tekstiilien tuottajavastuusta. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme tekstiileille soveltuvaa ehdotusta tuottajavastuumalleista.

Vuonna 2018 asetetussa EU:n jätelainsäädännössä edellytetään jäsenvaltioita aloittamaan tekstiilijätteen erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Suomessa kunnat ovat olleet velvoitettuja järjestämään tekstiilijätteen keräyksen alueellisesti vuodesta 2023 lähtien.

Nykykäytäntöön on kuitenkin mahdollisesti tulossa muutos, kun osana tulevaa jätepuitedirektiivin tarkistusta Euroopan komissio aikoo ehdottaa yhdenmukaistettuja EU:n sääntöjä tekstiileille laajennetun tuottajavastuun toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tekstiilien maahantuojat ja valmistajat vastaisivat myös tekstiilijätteen jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista.

Tekstiilialalle kohdistuvat lainsäädäntöaloitteet pyrkivät puuttumaan alan rakenteellisiin kestävyyshaasteisiin sekä luomaan yhtenäisiä ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseksi. Vaikka uusi sääntely nähdään toimialalla myönteisenä askeleena, se vaatii yrityksiltä huomattavia resursseja.

”Huolenamme on, miten esimerkiksi tuottajavastuusta aiheutuvat kustannusvaikutukset, erityisesti pk-yrityksille, osataan ennakoida, jotta ne eivät heikennä yritysten kilpailukykyä. On erittäin tärkeää toimenpiteiden valmistelun edetessä, että tekstiilialan yrityksiä kuullaan ja toimialaa tuetaan tässä mittavassa siirtymässä”, toteaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija.

Ennakoidakseen lainsäädännöstä aiheutuvia mahdollisia kustannusvaikutuksia Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Suomen Kiertovoima KIVO ry ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää paras mahdollinen kansallinen etenemistapa toteuttaa laajennettu tuottajavastuu tekstiilialalla. Hankkeessa tutkitaan erilaisia toimintamalleja ja instrumentteja, jotka mahdollistavat tuottajavastuun käytännön toteuttamisen.

“Tavoitteenamme on tuottaa kolme konkreettista tekstiileille soveltuvaa ehdotusta operatiivisista tuottajavastuumalleista. Näissä ehdotuksissa tullaan huomioimaan koko tekstiilialan arvoketju sekä sen toimijoiden näkökulmat ja heihin kohdistuvat vaikutukset”, jatkaa Emilia Gädda. Hankkeesta saadut tulokset mahdollistavat olennaisten johtopäätösten ja jatkotoimenpiteiden tunnistamisen toimialoille.

Euroopan komission keskeisenä tavoitteena on kehittää talousjärjestelmä, joka edistää tekstiilien keräystä, lajittelua, uudelleenkäyttöä, uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä. Lisäksi komissio pyrkii tarjoamaan kannustimia tuottajille ja tuotemerkeille sen varmistamiseksi, että niiden tuotteet suunnitellaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Merkittävä osa laajennetun tuottajavastuun järjestelmiin osoitetuista maksuista tullaan todennäköisesti kohdentamaan jätteen synnyn ehkäisemiseen ja uudelleenkäytön valmisteluun.

STJM:n ja KIVOn esiselvityshanke käynnistyi toukokuussa 2023 ja sen odotetaan valmistuvan elokuun loppuun mennessä. Jätepuitedirektiivin muutosesitystä valmistellaan parhaillaan komissiossa ja sen odotetaan valmistuvan kesän 2023 aikana.