KIVO toivoo POP-oppaasta selkeämpää apua kentälle käytännön tilanteisiin

Suomen Kiertovoima ry KIVO on ympäristöministeriön pyynnöstä antanut lausunnon koskien Suomen Ympäristökeskuksen laatimaa POP-jätteiden tunnistusopasta. Oppaan tarkoituksena on ohjeistaa toimijoita POP-jätteiden tunnistamisessa ja kirjaamisessa. Se on tarkoitettu jätteen tuottajille, kuljettajille ja käsittelijöille sekä valvonnasta vastaaville viranomaisille.

 

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun ns. POP-asetuksen (EU) 2019/1021 mukaan jäsenmaiden on laajennettava jätedirektiivin mukaista vaarallisten jätteiden seurantajärjestelmäänsä kattamaan myös pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet (POP-jätteet). POP-asetuksen velvoite on pantu Suomessa täytäntöön jätelain muutokseen (714/2021) sisältyvillä uusilla POP-jätteitä koskevilla kirjanpitovelvoitteilla sekä velvoitteella laatia POP-jätteiden kuljetuksista siirtoasiakirja. Opas on tarkoitettu helpottamaan jätealan toimijoita arvioimaan sitä, sisältävätkö jäte-erät POP-jätettä ja kuuluvatko ne täten POP-jätettä koskevan sääntelyn piiriin.

 

KIVO pitää opasta kannatettavana, mutta nosti – konsultoituaan ensin jätelaitoksia – esiin useita kysymyksiä siitä, miten erilaisissa käytännön tilanteissa tulisi toimia. Toivottavaa olisi, että opasta jatkotyöstettisiin siten, että ohjeistus niissä tilanteissa, joissa jäte-erä sisältää tai sen epäillään sisältävän POP-jätettä olisi selkeämpää.

 

KIVOn sekä muiden toimijoiden lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelussa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f285214e-8d68-4eeb-9128-3d52ea8ef405

 

Mitä ovat POP-jätteet? Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutants, POP) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. Tällaisten kemikaalien on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja kaukana päästölähteestä. Siksi niiden käyttöä on rajoitettu kansainvälisissä sopimuksissa, kuten YK:n alaisella Tukholman yleissopimuksella.
Lähde:
https://tukes.fi/kemikaalit/pysyvat-orgaaniset-yhdisteet-pop

Matias Penttilä

matias.penttila@kivo.fi