Kaasun alkuperän varmennevelvoite

Suomessa on toimeenpantu RED II alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä alkuperätakuulakia on uudistettu. Laki energian alkuperätakuista (1050/2021) astui voimaan 3.12.2021.

Gasgrid Finland Oy toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja uusi alkuperätakuurekisteri G-REX otetaan käyttöön 1.4.2022 ja velvoite varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla alkaa 1.7.2022. Tämän jälkeen ei käytännössä voi markkinoida, myydä tai ilmoittaa käyttävänsä uusiutuvaa kaasua muutamia alkuperätakuulaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty siirto- tai jakeluverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella (ns. offgridtuotanto). Varmennusvelvoite koskee näin osaltaan myös jätelaitoksia ja niiden biokaasun tuotantoa, myyntiä ja/tai käyttöä.

Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Jotta alkuperätakuita voidaan myöntää, on tuotantolaitoksen oltava mm. todennettu Energiaviraston edellyttämällä tavalla. Kestävyysjärjestelmän varmennus ei korvaa alkuperätakuulain edellyttämää todentamistodistusta. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti alkuperätakuut käytetään peruuttamalla ko. määrä myönnettyjä alkuperätakuita.

Biokaasu on myös tunnistettu valmisteverotuksessa 1.1.2022 alkaen ja sille on säädetty omat verotasonsa käyttö- ja tuotantotavasta sekä kestävyyskriteereistä sekä tuotantoon käytetyistä raaka-ainejakeista riippuen. Kestävä biokaasu, jota käytetään lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa on verotonta, mikäli Suomi saa EU-komission valtiontukiluvan. Verotukseen liittyen lisätietoa voi kysyä suoraan Verohallinnolta.

Lisätietoa kaasun ja vedyn alkuperätakuista löytyy Gasgrid Finlandin verkkosivuilta. Seuraava tiedotustilaisuus käytännön asioista on tulossa 30.3.22 klo 12–13. Linkin tilaisuuteen voit pyytää täältä go@gasgrid.fi

Lisätiedot: Heli Haapea, palvelupäällikkö, Gasgrid Finland Oy, puh. 040 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/