Jätelakia uudistetaan – kenen etuja ajetaan?

Ympäristöministeriön jätelain uudistamiseksi asetettu työryhmä on syyskuussa jättämässään mietinnössään todennut, että tiukentuvien yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa ja merkittäviä muutoksia yhdyskuntajätehuollon käytäntöihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimijoiden on yhteistyössä kehitettävä jätehuoltoa siten, että saamme kotitaloudet lajittelemaan hyödynnettävät bio- ja pakkausjätteet entistä paremmin, jotta ne saadaan kierrätettyä.

Kotitalouksien ohjaaminen jätteiden lajitteluun sekä jätteiden järkevä keräys ja kuljetus edellyttävät asumisen jätehuollon hallittua kokonaisvastuuta. Mitä paremmin kuljetusreitit ja jäteastioiden tyhjennykset voidaan suunnitella, sitä tehokkaampaa toiminta on. Tehokkuus mitataan kierrätykseen kelpaavalla kerätyllä jätemäärällä, aiheutuneilla kustannuksilla ja luonnollisesti kuljetusten aiheuttamilla päästöillä ja muilla haitoilla. Tämä kokonaisuus toteutuu ainoastaan kunnan kokonaisvastuulla ja kunnan järjestämällä kuljetuksella.

Tämän johdosta ympäristöministeriön jätelakityöryhmä päätyi esittämään, että kierrätystavoitteiden kannalta keskeisten jätteiden eli seka-, bio- ja pakkausjätteiden kuljetus tulisi jatkossa tapahtumaan vain kunnan järjestämänä eli julkisena hankintana.

Suomen Yrittäjät on eri yhteyksissä ilmoittanut vastustavansa tätä suunniteltua jätelain muutosta, jolla asiantuntijoiden esittämällä tavalla järkeistettäisiin suomalaista jätehuoltoa. Tämä vastustus siitä huolimatta, että kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi jätteiden keräys ja kuljetus tulevat huomattavasti lisääntymään. Tämä tarkoittaa nykyisille ja uusille kuljetusyrittäjille lisää työtä ja liiketoimintaa.

Jotta lisääntyvät kuljetukset saataisiin toteutettua paikallistaloutta mahdollisimman hyvin tukien sekä asukkaiden sujuva jätehuolto turvaten, on tehtävä yhteistyötä. Kuntien jätelaitoksia edustava Suomen Kiertovoima ry KIVO onkin esittänyt Suomen Yrittäjät ry:lle sekä SKAL ry:lle yhteistyötä kuntien jätelaitosten kuljetushankintakäytäntöjen kehittämisessä. Näin varmistettaisiin nykyisten pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten menestyminen hankinnoissa ja voitaisiin houkutella uusia yrittäjiä alalle mukaan. Julkisten hankintojen kautta uudet yrittäjät pääsevät markkinoille helpommin. Kunnan urakoissa kuljetusyritykset saavat luotettavan sopimuskumppanin sekä säännöllisen ja varman tulon 5-7 vuotta kestävän urakan ajaksi, jolloin yrittäjän on mahdollista mm. kuolettaa kalustoinvestointinsa. Kunnan jätelaitoksen kumppanina kuljetusyrittäjä voi keskittyä kuljetustyöhön, kun jätelaitos hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen. Tarvittaessa kunnan jätelaitos optimoi tyhjennysreitin kuljetusurakoitsijan puolesta ja kuljettaja saa valmiit ajolistat käsiinsä.

Kuntien jätelaitosten ja yrittäjien välisellä vuoropuhelulla ja keskinäisellä hankintaosaamisen lisäämisellä voimme saavuttaa paremmin yhteiskunnan asettamia niin kierrätystavoitteita kuin vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Kuntien järjestämä julkinen hankinta, myös jätekuljetuksissa, on pienen ja keskisuuren yrityksen etu.