Kotimaisen biokaasun tuotantotavoitteeksi 4 TWh vuoteen 2030 mennessä

Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Lähienergialiitto ry ovat laatineet yhdessä julkilausuman. Biokaasu2030-julkilausumassa esitetään, että valtakunnalliseksi biokaasun tuotanto- ja käyttötavoitteeksi vuodelle 2030 asetetaan 4 TWh. Sen saavuttamiseksi tulisi ottaa käyttöön tarvittavat ohjauskeinot. Julkilausuma on luettavissa www.biokaasu2030.fi -sivustolla.

Julkilausuman allekirjoittajat haluavat osoittaa, että ovat omalta osaltaan sitoutuneet saavuttamaan 4 TWh biokaasun vuosituotantotason vuoteen 2030 mennessä.  Haluamme julkilausuman avulla peräänkuuluttaa päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä, jotta biokaasun liiketoimintaympäristöön saadaan pitkän tähtäimen näkymä ja parempaa ennakoitavuutta. Odotamme viranomaisilta ja päättäjiltä konkreettisia toimia ja sitoutumista kansalliseen biokaasuohjelmaan ja sen toimeenpanosuunnitelmaan.

Suomessa syntyy vuosittain suuri määrä syötteitä, joita voitaisiin hyödyntää kestävästi biokaasun tuotantoon. Laaja asiantuntijajoukko on arvioinut, että vuosituotanto voisi olla 4-7 TWh vuonna 2030 Suomessa. Mädätystekniikalla tuotetun biokaasun teoreettinen vuosituotantopotentiaali on jopa 25 TWh, ja nykyisillä logistiikka- ja biokaasutuotantoratkaisuilla taloudellisesti ja teknisesti hyödynnettävissä oleva tuotantopotentiaali on noin 10 TWh. Parhaillaan kehitetään uusia kaasumaisten uusiutuvien polttoaineiden tuotanto- ja käyttöteknologioita, kuten polttokennoteknologiaa, jotka tulevat myöhemmin laajentamaan valikoimaa päästöjen vähentämiseksi.

Biokaasu tarjoaa kotimaisen, uusiutuvan ja jopa hiilinegatiivisen ratkaisun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kotimaisen biokaasun ja biometaanin tarve kasvaa voimakkaasti. Ekologisesta, tuotannollis- ja aluetaloudellisesta hyödyistä huolimatta biokaasun tuotannon kasvuloikka on vielä edessä Suomessa. Tuotannon merkittävä lisäys edellyttää alan toimijoilta investointeja ja lainsäädännön ennakoitavuutta, minkä vuoksi toimiala tarvitsee päättäjiltä ja virkamiehiltä sekä välittömiä että pitkän aikavälin toimenpiteitä.